Teaching Programme 1: Territories, Architecture and Transformation 


English below

Undervisningsprogram 1 tilbyder studiemiljøer, der understøtter skolens vision ”Engaging Through Architecture”  og dens tre indsatsområder: transformation, habitation og bæredygtighed på såvel bachelor som kandidatniveau. Programmet har særligt fokus på transformation.

Program 1 spænder på tværs af arkitekturens skalaer: fra landskaber og byer til bygninger og bygningstilføjelser. Under den fælles overskrift tranformation arbejder vi med såvel bevaringsværdige historiske strukturer som nyere arkitektoniske strukturer og sammenhænge.


Foto: Mo Michelsen Stochholm Krag


Når en arkitekt beskæftiger sig med transformation tager han eller hun udgangspunkt i det, der allerede findes i verden: landskaber, byer, bydele og bygninger. Derfor lægger vi på tp1 vægt på at den studerende udvikler evnen til at udforske det eksisterende: til at iagttage, analysere og identificere kvaliteter - og til at fastholde disse kvaliteter i forskellige former for repræsentationer. Det er denne stillingtagen til det, der allerede findes, der danner afsæt for at udvikle arkitektoniske projekter på studierne under program 1.

På de enkelte studieenheder arbejdes med særlige måder at udforske det eksisterende på: begreber som mapping, værdisætning, fortolkning og palimpsest beskriver den variation af tilgange, som findes på programmet. Vi gør ting forskelligt, men har målet tilfælles: at kvalificere nye forslag til arkitektur gennem en kritisk og bevidst stillingtagen til det, der allerede eksisterer.

På bachelorniveau introduceres studerende til forskellige analytiske tilgange, mens det på kandidatniveau er muligt at specialisere sig i forhold til specifikke professionelle praksisser.


Teaching programme 1 offers study environments that harness the school’s vision of ‘Engaging Through Architecture’ and its three focus areas: transformation, habitation, and sustainability at both Bachelor’s and Master’s level. The programme has a specific focus on transformation.

The programme spans the scales of our discipline from landscape and urban design over building design to smaller additions to the built environment. Under the common headline transformation, we work with both highly valued historical structures and the architecture of the more recent past.

When architects deal with transformation, they take their starting point in what is already there: landscapes, cities, neighbourhoods and buildings. Consequently, we find it of great importance that students develop the ability to investigate the existing world: to observe, analyse and identify qualities – and to reproduce such qualities in different kinds of representations. In teaching programme 1 architectural projects are developed based on an informed assessment of what is already there.

The specific unit or studio has its own way of investigating the existing: mappingvaluationinterpretation and palimpsest are terms that describe some of the approaches of the programme. We do things differently, but we share a common goal: to qualify new architectural proposals by taking a critical and deliberate position on the already existing.

In the Bachelor units, students are introduced to different analytical approaches, whereas the Master studios offer specialisation within specific professional fields of architecture.